TABLE 1

Nomenclature, origins, and GenBank accession numbers of the HPyVs used in the multiplex immunoassay

SpeciesVirus (abbreviation)Original tissue (disease)GenBank accession no.Reference
HPyV1BK polyomavirus (BKPyV)UrineJF89422837
HPyV2JC polyomavirus (JCPyV)Brain (PML)NC_00169938
HPyV3Karolinska Institutet polyomavirus (KIPyV)NasopharynxNC_00923839
HPyV4Washington University polyomavirus (WUPyV)NasopharynxNC_00953940
HPyV5Merkel cell polyomavirus (MCPyV)Skin (Merkel cell carcinoma)JF8129995
HPyV6Human polyomavirus 6 (HPyV6)SkinNC_01440628
HPyV7Human polyomavirus 7 (HPyV7)SkinNC_01440728
HPyV8Trichodysplasia spinulosa polyomavirus (TSPyV)Skin (TS spicule)NC_0143616
HPyV9Human polyomavirus 9 (HPyV9)SerumNC_01515041
HPyV10Malawi polyomavirus (MWPyV)StoolNC_01810242
HPyV10Human polyomavirus 10 (HPyV10)Skin (anal condyloma)JX26216243
HPyV11Saint Louis polyomavirus (STLPyV)StoolNC_02010644
HPyV12Human polyomavirus 12 (HPyV12)LiverNC_02089034
HPyV13New Jersey polyomavirus (NJPyV)MuscleNC_02411810
UnassignedLyon IARC polyomavirus (LIPyV)SkinNC_0342532